Arbejdsprøvning

Arbejdsprøvning for borgere med tyrkisk, urdu eller arabisk som modersmål
 
Målgruppe
Følgende problemstillinger præger målgruppen
 • Fysisk, psykisk og psykosomatisk sygdom
 • Lange sygdomsperioder
 • Lavt selvværd
 • Manglende tro på at forandring er mulig
 • Indlæringsvanskeligheder
 • Svage eller ingen danskkundskaber
 • Svagt netværk
 • Økonomiske problemer 
 • Problemer i familien
 • Ringe forståelse for, hvordan det danske samfund fungerer
 • Kontanthjælp opfattes som en varig ydelse
 • Har ikke fået udbytte af tilbud i den ordinære beskæftigelsesindsats
Denne målgruppe kan være vanskelig at håndtere i et tilbud, hvor kommunikationen foregår på dansk, uden omfattende brug af tolk.
 
Dobbeltsprog
I Projekt Sultana har vi medarbejdere ansat med de pågældende modersmål. Den enkelte borger får fra forløbets start tilknyttet en medarbejder, der taler borgerens modersmål.
 
Således kan vi ved hjælp af modersmål sikre os, at instruktioner mv. er forstået i detaljen. Ligeledes har borgeren sikkerhed for, at alle nuancer om egen formåen bliver forstået.
 
Vi opfatter borgerens modersmål, som en vigtig ressource ift. at komme på arbejdsmarkedet. Vores erfaring er, at borgere med et begrænset dansk sprog italesætter sig selv som ressourcesvage og uden strategier ift. arbejdsmarkedet - på dansk. Derimod kan de ofte få øje på langt flere ressourcer, når de får mulighed for at udtrykke sig på modersmål. Derudover er det vores erfaring at borgere med et mere eller mindre begrænset dansk ofte oplever, at de ikke kan bruge sig selv fuldt ud, når der udelukkende arbejdes på dansk.      
           
I det daglige arbejde med de mange andre problemer end ledighed, som for den enkelte borger udgør en barriere for at komme på arbejdsmarkedet, har det dobbeltsprogede element også en vigtig rolle. Det lykkes ofte på relativ kort tid at opbygge et tillidsforhold, som betyder at sårbare borgere i højere grad er i stand til at fokusere på deres ressourcer. Borgeren føler sig forstået fra dag ét og derfor også efter kort tid - tryg. På den måde er det muligt, at begynde at tale om og tage fat i de ofte svære og til tider tabubelagte problemstillinger, som præger den enkelte borgers situation. 
 
Også i afklaring af borgeren er det dobbeltsprogede element centralt, idet det giver projektmedarbejderen mulighed for - helt ned i detaljen - at kommunikere med dansksprogligt svage borgere om de barrierer og ressourcer der opleves. Samtidig er tillidsaspektet – særligt for gruppen af meget svage borgere - centralt for overhovedet at fastholde borgeren i forløb.      
 
Afprøvning
Vi afprøver borgerne på
1) eksterne virksomheder,
2) i egne virksomheder
3) i undervisning og på vores værksteder.
 
Er det muligt at afprøve borgeren på en ekstern virksomhed, så er dette altid førsteprioritet. Det er dog vores erfaring, at en del af de borgere, vi har haft i arbejdsprøvningsforløb, har været så fysisk begrænsede eller syge, at det udelukkende har været muligt at afprøve dem i undervisning, sy- og it-værksted og motion. Andre afprøves i en kombination af undervisning, værksteder, interne og eksterne virksomheder.  
 
I interne og eksterne virksomheder afprøves borgeren ift. til de specifikke arbejdsfunktioner der er relevante i den enkelte virksomhed både fysisk, socialt og indlæringsmæssigt.
 
Vi samarbejder med en lang række virksomheder og i hvert enkelt tilfælde vurderes det om en af virksomhederne i vores eksisterende netværk matcher borgerens behov og ønsker. Hvis dette ikke er tilfældet, vil vi forsøge at etablere et samarbejde med en arbejdsplads som matcher borgeren.
  
Eksempler på områder, som vores borger typisk vil blive afprøvet indenfor:
 • Det pædagogiske område, som medhjælper i vuggestue, børnehave eller fritidshjem
 • Rengøringsområdet, i rengøringsselskab, daginstitution mv. 
 • Kantine
 • Køkken i daginstitution
 • Blomsterbutik
 • Plejehjem
 • Forretning, f.eks. stofudsalg, genbrug, sandwichbar
 • Bibliotek

Vores interne virksomheder er

 • Solhatten (helsekostbutik): Kassebetjening, vareopfyldning, varebestilling mv. 
 • Mor-Far-Barn Butik (tøjudsalg, værested for forældre og deres småbørn): Betjening, tøjsortering efter farve og størrelse, oprydning, lettere rengøring, anretning af frokost.
 • Cafe Sonja: Madlavning, servering og betjening 
 • Serviceteam: rengøring og lettere håndværksmæssige opgaver.
 • Reception: Tage imod og viderestille opkald, tage imod gæster ved personlig henvendelse, lave kaffe og lettere rengøring. 
 
Værksteder og undervisning
 
Syværksted
Funktionsniveau afprøves f.eks. ved at        
 • tråde nål og symaskine
 • klippe i stof
 • sy på symaskine
 • sy i hånden
It-værksted
Funktionsniveau afprøves bl.a. ved at
 • styre mus
 • ramme tasterne på tastaturet
 • skrive/lære at skrive simple ord

Gymnastik/motion

Funktionsniveau afprøves via

 • evnen til at udføre en lang række øvelser
 • evnen til at gentage disse
 • evnen til at forstå sammenhængen mellem bevægelse og helbred

I både værksteder og gymnastik afprøves det ligeledes om borgeren kan forstå instruktioner, i hvilket omfang det er nødvendigt at forklare detaljer og om det er nødvendigt at gentage instruktioner. Borgerens indlæringsevne i den pågældende aktivitet afprøves og ligeledes omstillingsevne (f.eks. til en ny opgave eller mellem forskellige aktiviteter), tager borgeren initiativ mv.. Det afprøves hvor længe borgeren kan sidde ned, stå op, gå osv.  

 
I undervisning afprøves
 • om borgeren kan forstå en instruktion (på modersmål og/eller dansk)
 • indlæringsevne på forskellige områder – herunder dansk
 • sociale kompetencer i undervisningen
 • evnen til at arbejde i en gruppe
 • evnen til at arbejde individuelt 
 • koncentrationsevne
 • udviklingsmuligheder

I undervisningen bliver bl.a. emner som helbred, familieproblematikker og arbejdsmarkedet taget op. I den sammenhæng er der mulighed for at vurdere den enkeltes interesse i de forskellige emner samt ønsker om udvikling.

Der er i afprøvningen et særligt fokus på dialog om borgerens sygdoms- og arbejdsmarkedsidentitet - og håndtering af konkret sygdom og (fysiske) skavanker ift. arbejdsfunktioner. Der vil i forbindelse med afprøvning af fysisk formåen ydes vejledning om: sammenhængen mellem motion og bevægelse og muligheden for at forbedre kroppens funktionsniveau; konkrete værktøjer til at forbedre kroppens funktionsniveau.   
 
Ved virksomhedspraktik vil den dobbeltsprogede medarbejder deltage i afprøvingen i det omfang det er relevant.
Projekt Sultana · Kristeligt Studenter-Settlement · Dybbølsgade 41 · 1721 København V · e-mail: sultana@settlementet.dk · telefon: 33279607